Chính sách Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân này (“Chính sách”) được thực hiện bởi meonauan.com (“website”) và mô tả các hoạt động của Meonauan liên quan tới việc xử lý Dữ liệu Cá nhân (“DLCN”) của Khách hàng/Cá nhân (tại đây gọi chung là “Quý khách”).

Điều 1: Nguyên tắc chung

 • Chính sách này điều chỉnh cách thức mà Chúng tôi thu thập, xử lý, sử dụng, lưu trữ, xóa và chia sẻ DLCN của Quý khách theo quy định của pháp luật (“Xử Lý”) và đảm bảo an toàn thông tin của Quý Khách khi Quý Khách truy cập thông tin, sử dụng các sản phẩm và dịch vụ (gọi chung là “Sản Phẩm/Dịch Vụ”) trên Meonauan (sau đây gọi chung là “Website”) và Meonauan khuyến khích Quý khách đọc kỹ Chính sách này và thường xuyên kiểm tra Website để cập nhật bất kỳ thay đổi nào mà Chúng tôi có thể thực hiện.
 • DLCN mà chúng tôi xử lý là thông tin dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tương tự trên môi trường điện tử gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể.
 • Mọi DLCN phát sinh từ Sản Phẩm/Dịch Vụ sẽ được chúng tôi đảm bảo:
 1. Xử Lý và đảm bảo an toàn theo quy định của Chính sách này và quy định pháp luật có liên quan;
 2. Xử Lý đúng với mục đích như được nêu tại Điều 1 dưới đây;
 3. DLCN sẽ được thu thập phù hợp và giới hạn trong phạm vi mục đích cần Xử Lý;
 4. Không mua bán dưới mọi hình thức;
 5. Cho phép Quý Khách cập nhật, bổ sung thông tin phù hợp với mục đích Xử Lý;
 6. Áp dụng các biện pháp bảo vệ, bảo mật trong quá trình Xử Lý, bao gồm cả việc bảo vệ trước các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ DLCN và phòng, chống sự mất mát, phá hủy hoặc thiệt hại do sự cố;
 7. Lưu trữ trong khoảng thời gian phù hợp với mục đích Xử Lý, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
  • Chúng tôi Xử Lý và đảm bảo an toàn DLCN với tư cách là Bên kiểm soát và Xử Lý dữ liệu theo Chính Sách này.
  • Bằng việc truy cập, tạo tài khoản tại Website, đồng ý trả lời các câu hỏi tại Website và nhấp vào “Tôi đồng ý” với Chính sách này và/hoặc bất kỳ hình thức nào khác, Quý Khách đồng ý cho phép Công ty Xử Lý DLCN quy định tại Chính sách này để nhận được Sản Phẩm/Dịch Vụ từ Công ty.
  • Nếu Quý Khách không đồng ý cho phép Chúng tôi Xử Lý DLCN như mô tả trong Chính sách này, Quý khách có thể không truy cập hoặc sử dụng được các Sản Phẩm/Dịch Vụ từ Website của Chúng tôi.
  • Chúng tôi có quyền sửa đổi, bổ sung Chính sách này vào bất kỳ thời điểm nào và tùy thuộc vào mục đích, phạm vi, nội dung của sự sửa đổi đó. Thông báo về bất kỳ sự sửa đổi nào sẽ được đăng tải trên Website của chúng tôi và/ hoặc các phương tiện liên lạc khác mà chúng tôi cho là phù hợp. Chúng tôi khuyến nghị Quý khách thường xuyên theo dõi Chính sách này để cập nhật các thay đổi và luôn được thông báo về cách thức Chúng tôi bảo vệ DLCN của Quý khách. Chúng tôi có thể thông báo đến Quý Khách, lấy sự đồng ý của Quý Khách bằng hình thức như Khoản 1.5 Điều 1 của Chính sách hoặc tùy vào quy định của pháp luật về bảo vệ DLCN tại từng thời điểm. Việc Quý khách tiếp tục sử dụng Website, ứng dụng hoặc thiết bị được coi là tiếp tục chấp nhận Chính sách này cùng các sửa đổi, bổ sung liên quan.
  • Thời gian Xử Lý DLCN bắt đầu kể từ khi Quý khách cung cấp thông tin trên Website và thực hiện hoạt động truy cập Website và kết thúc khi mục đích của việc thu thập DLCN đã được đáp ứng hoặc không còn cần thiết nữa.
  • Quý khách có các quyền như sau: Quý Khách có thể xem, cập nhật và xóa một số DLCN nhất định và các tương tác của Quý Khách với Website. Nếu Quý Khách không thể tự truy cập hoặc cập nhật thông tin của mình, Quý Khách có thể liên hệ với Chúng tôi để được hỗ trợ. Ngoài ra, Quý Khách có thể yêu cầu Chúng tôi thực hiện các quyền khác của mình theo quy định pháp luật như: quyền rút lại sự đồng ý, quyền xóa dữ liệu, quyền hạn chế Xử Lý dữ liệu, quyền cung cấp dữ liệu, quyền phản đối Xử Lý dữ liệu bằng cách liên hệ với Chúng tôi qua các kênh hỗ trợ tại Điều 10 dưới đây. Quý Khách lưu ý rằng trong trường hợp Quý khách rút lại sự đồng ý cho phép Chúng tôi và các bên liên quan Xử Lý DLCN, thì việc đồng ý của Quý Khách và việc Xử Lý DLCN của Chúng tôi và các bên liên quan trước thời điểm này là phù hợp theo quy định pháp luật hiện hành.
  • “Cookie” là một tệp nhỏ được trình duyệt web tạo ra, đặt trên thiết bị của Quý khách khi Quý khách truy cập một Website. Cookie giúp trải nghiệm trực tuyến của Quý khách dễ dàng hơn bằng cách lưu lại thông tin về thiết bị, trình duyệt của Quý khách nhằm hạn chế việc yêu cầu Quý khách phải đăng nhập lại nhiều lần, và trong một số trường hợp, có thể lưu sở thích và thói quen duyệt tin điện tử của Quý khách nhằm tối ưu việc cung cấp những thông tin mà Quý khách quan tâm.

Quý khách có thể sử dụng cài đặt trình duyệt của mình để chỉnh sửa, xóa hoặc chặn Cookie trên thiết bị của mình. Tuy nhiên, việc này có thể làm ảnh hưởng đến trải nghiệm của Quý khách khi truy cập Website của Chúng tôi, Quý khách có thể không tận dụng hết tất cả các tính năng trên Website của Chúng tôi.

Điều 2: Thu thập dữ liệu cá nhân

 • Chúng tôi chỉ thu thập DLCN của Quý Khách phù hợp, cần thiết với mục đích trong quá trình cung cấp Sản Phẩm/Dịch Vụ cho Quý Khách.
 • Chúng tôi thu thập DLCN theo các hình thức sau:
 1. DLCN do Quý Khách cung cấp cho Chúng tôi liên quan đến các Sản Phẩm/Dịch Vụ:
 • Từ Website của Công ty và các trang web liên kết với Website của Công ty: Chúng tôi có thể thu thập DLCN khi Quý khách truy cập thông tin, sử dụng các Sản Phẩm/Dịch Vụ trên các Website của Chúng tôi và các trang web liên kết với Website của Chúng tôi.
 • Từ các trao đổi, liên lạc với Quý khách: Chúng tôi có thể thu thập DLCN khi Quý khách liên hệ với Chúng tôi (gặp trực tiếp, qua thư, điện thoại, trực tuyến, liên lạc điện tử hoặc bất kỳ phương tiện nào khác) bao gồm cả các cuộc khảo sát khách hàng, thư điện tử chăm sóc Khách hàng do Chúng tôi thực hiện, tiếp nhận góp ý, khiếu nại từ Quý Khách.
 • Quý Khách theo đây hiểu và đồng ý rằng, các cuộc gọi, tin nhắn và/hoặc các hình thức liên hệ khác từ và/hoặc tới Công ty có thể được lưu trữ dưới hình thức bao gồm nhưng không giới hạn: ghi âm, ghi hình, tự động hoặc chủ động, nhằm hỗ trợ giải quyết yêu cầu, cập nhật hệ thống thông tin, nâng cao chất lượng dịch vụ và các mục đích hợp pháp khác.
 • Quý Khách có trách nhiệm đảm bảo những thông tin Quý Khách cung cấp là đầy đủ, chính xác và luôn cập nhật thông tin nhằm đảm bảo quyền lợi của Quý Khách theo quy định của việc sử dụng Sản Phẩm/Dịch Vụ tương ứng. Chúng tôi không chịu trách nhiệm trong trường hợp Quý Khách cung cấp DLCN không chính xác hoặc không đầy đủ theo quy định của việc sử dụng Sản Phẩm/Dịch Vụ và quy định của pháp luật có liên quan.
 • Trong trường hợp Quý Khách cung cấp thông tin của bên thứ ba cho Chúng tôi, Quý Khách cam đoan và bảo đảm rằng Quý Khách đã thông báo cho bên thứ ba biết rõ các nội dung tại Chính sách này và đã có được đầy đủ sự đồng ý và chấp thuận của bên thứ ba đó đối với việc Quý Khách cung cấp thông tin cho Chúng tôi và đối với việc Chúng tôi sử dụng các thông tin đó theo cách thức và quy định tại Chính sách này.
 • Quý Khách bảo đảm và cam kết rằng các thông tin mà Quý Khách cung cấp cho Chúng tôi sẽ không nằm trong bất cứ loại thông tin nào sau đây: bí mật nhà nước, bí mật kinh doanh và bất cứ thông tin nào khác mà Chúng tôi không được phép cung cấp theo quy định của pháp luật hoặc thỏa thuận bảo mật.
 1. DLCN hợp pháp mà Chúng tôi có được từ các nguồn khác: Chúng tôi có thể thu thập DLCN của Quý khách từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm nhưng không giới hạn: từ các đối tác của Chúng tôi, các chương trình giới thiệu, khi Quý Khách cung cấp DLCN trong các cuộc khảo sát, điều tra, chương trình khuyến mại hay các hình thức tương tự và các nguồn công khai có sẵn. Khi Chúng tôi thu thập DLCN từ các nguồn khác, Chúng tôi đảm bảo rằng DLCN đó được chuyển đến Chúng tôi phù hợp theo luật pháp hiện hành.
 2. Thu thập và sử dụng Cookies: Khi Quý khách truy cập Website của Chúng tôi và cho phép sử dụng Cookies, một hoặc một số Cookie có thể được tạo và lưu trên thiết bị của Quý khách. Cookies có thể truyền tải DLCN và việc sử dụng Sản Phẩm/Dịch Vụ về Chúng tôi hoặc các đơn vị được Chúng tôi chỉ định nhằm nâng cao trải nghiệm của Quý Khách trong quá trình sử dụng Sản Phẩm/Dịch Vụ, bao gồm nhưng không giới hạn việc hỗ trợ truy cập Website của Quý khách được nhanh hơn, tiện lợi hơn do không mất thời gian đăng nhập lại nhiều lần, cũng như chọn lọc và cung cấp những thông tin mà Quý khách thường quan tâm hơn.

Điều 3: DLCN mà Chúng tôi Xử Lý

Chúng tôi sẽ Xử Lý DLCN cơ bản của Quý Khách theo quy định của pháp luật hiện hành mà Quý Khách cung cấp liên quan đến các Sản Phẩm/Dịch Vụ, có thể bao gồm một số thông tin sau như họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại, email và các hoạt động trên Website của Chúng tôi và trang web liên kết với Website của Chúng tôi.

Điều 4: Quyền của Quý khách liên quan đến DLCN mà Chúng tôi Xử Lý

 • Quý Khách có thể chọn không cung cấp một số thông tin nhất định, nhưng sau đó Quý Khách có thể không tận dụng được một số Sản Phẩm/Dịch Vụ nhất định. Vui lòng thực hiện theo hướng dẫn của Chúng tôi tại từng thời điểm:
 1. Thông tin tài khoản: Nếu Quý Khách muốn bổ sung, cập nhật hoặc xóa thông tin liên quan đến tài khoản của mình, vui lòng thực hiện theo hướng dẫn của Chúng tôi tại từng thời điểm.
 2. Liên lạc: Nếu Quý Khách không muốn nhận tin nhắn quảng cáo từ Chúng tôi, vui lòng hủy đăng ký hoặc điều chỉnh tùy chọn liên lạc của Quý Khách theo hướng dẫn của Chúng tôi tại từng thời điểm.
 • Việc xóa dữ liệu sẽ không áp dụng khi có đề nghị của chủ thể dữ liệu trong các trường hợp sau:
 1. Pháp luật quy định không cho phép xóa dữ liệu;
 2. DLCN được xử lý bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền với mục đích phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nước theo quy định của pháp luật;
 3. DLCN đã được công khai theo quy định của pháp luật;
 4. DLCN được xử lý nhằm phục vụ yêu cầu pháp lý, nghiên cứu khoa học, thống kê theo quy định của pháp luật;
 5. Ứng phó với tình huống khẩn cấp đe dọa đến tính mạng, sức khỏe hoặc sự an toàn của chủ thể dữ liệu hoặc cá nhân khác.
 • Trong vòng 72 (bảy mươi hai) giờ kể từ khi nhận được yêu cầu của Quý Khách, hoặc một thời hạn khác theo quy định của pháp luật có liên quan, tất cả DLCN được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu mà Chúng tôi có quyền sử dụng và các thông tin có thể tìm kiếm dễ dàng sẽ được cập nhật, sửa chữa, thay đổi hoặc xóa toàn bộ trong phạm vi và khả năng cho phép của chúng tôi và theo quy định của pháp luật có liên quan.
 • Ngoài ra, Quý Khách còn có các quyền khác, như: khiếu nại, tố cáo, khởi kiện, yêu cầu bồi thường thiệt hại, quyền tự bảo vệ theo quy định pháp luật khi phát hiện Chúng tôi vi phạm bất kỳ nghĩa vụ nào liên quan đến Xử Lý DLCN của Quý Khách và làm thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của Quý Khách.

Điều 5: Mục đích Xử Lý DLCN của Quý khách

Bằng việc chọn vào ô “Đồng ý”, Quý Khách đồng ý cho Chúng tôi Xử Lý DLCN của Quý Khách cho các mục đích sau đây:

5.1.     

Cung cấp Sản Phẩm/Dịch Vụ; thực hiện các chương trình khuyến mại, ưu đãi, hỗ trợ của Chúng tôi.

 

5.2.     

Sử dụng, phân tích các thông tin của Quý khách để phát triển, cung cấp, liên tục cải tiến nâng cao chất lượng các dịch vụ, hướng tới đáp ứng tốt hơn các nhu cầu của Quý khách.

5.3.     

Gửi cho Quý khách thông tin có liên quan đến Sản Phẩm/Dịch Vụ và theo nhu cầu của Quý khách, đồng thời tuân theo Luật hiện hành về tiếp thị trực tiếp.

5.4.     

Quảng cáo trực tuyến hoặc quảng cáo dựa trên nhu cầu, sở thích của Quý Khách.

5.5.     

Hiển thị nội dung của Website, ứng dụng, thiết bị và bất kỳ tùy chỉnh nào Quý khách có thể chọn.

5.6.     

Quản lý nội dung, chương trình khuyến mại, khảo sát hoặc các tính năng khác của Website, ứng dụng, thiết bị; hoặc nền tảng khảo sát.

5.7.     

Quản lý tài khoản của Quý khách và các tính năng của Website, ứng dụng hoặc thiết bị.

5.8.     

Xác minh danh tính và đảm bảo tính bảo mật DLCN của Quý khách.

5.9.     

Thông báo cho Quý khách về những thay đổi đối với Sản Phẩm/Dịch Vụ hoặc theo sự thay đổi, thông báo kỹ thuật, cảnh báo bảo mật, hỗ trợ, quản trị hoặc cập nhật các Quy định/Chính sách của Chúng tôi đối với Quý khách.

5.10.  

Trả lời các bình luận, câu hỏi và cung cấp Sản Phẩm/Dịch Vụ cho Quý Khách.

5.11.  

Các mục đích khác theo Thỏa thuận liên quan khi Quý khách sử dụng Sản Phẩm/Dịch Vụ, Website của Chúng tôi và các Bên thứ ba khác.

Điều 6: Các Bên Xử Lý DLCN khác

Chúng tôi và các Bên Xử Lý dữ liệu của Chúng tôi sẽ có quyền Xử Lý các DLCN cho các mục đích nêu tại Điều 4.1.

Điều 7: Lưu trữ và Bảo vệ DLCN của Quý khách

 • Khi Xử Lý DLCN của Quý Khách, Chúng tôi sẽ nỗ lực tối đa trong phạm vi cho phép để thực hiện lưu giữ và bảo mật DLCN của Quý Khách tại hệ thống máy chủ và các DLCN này của Quý Khách được bảo đảm an toàn bằng các hệ thống tường lửa (firewall), các biện pháp kiểm soát truy cập, mã hóa dữ liệu. Chúng tôi có các biện pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn tối đa trong phạm vi có thể việc truy cập, sử dụng trái phép DLCN của Quý Khách. Chúng tôi cũng thường xuyên phối hợp với các chuyên gia bảo mật nhằm cập nhật những thông tin mới nhất về an ninh mạng để đảm bảo sự an toàn cho DLCN của Quý Khách. Trong trường hợp hệ thống của Chúng tôi bị tấn công và có nguy cơ gây phương hại đến việc đảm bảo an toàn bảo mật DLCN của Quý Khách, Chúng tôi sẽ tuân thủ nghĩa vụ theo quy định pháp luật về việc áp dụng biện pháp khắc phục và thông báo đến Quý khách và cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Quý Khách tuyệt đối không sử dụng các công cụ, chương trình hay biện pháp nào khác để can thiệp trái phép vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu của bất kỳ Sản Phẩm/Dịch Vụ nào, cũng như bất kỳ hành vi nào khác nhằm phát tán, cổ vũ cho các hoạt động với mục đích can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống Chúng tôi, cũng như các các hành vi phạm pháp luật Việt Nam. Trong trường hợp chúng tôi phát hiện Quý Khách có hành vi vi phạm, chúng tôi có quyền chuyển thông tin về hành vi vi phạm cho các cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định pháp luật.
 • Quý Khách có trách nhiệm bảo vệ thông tin tài khoản của mình và không cung cấp bất kỳ thông tin nào liên quan đến tài khoản, mật khẩu hay các phương thức xác thực (vd: OTP) truy cập trên các Website, ứng dụng, phần mềm và các công cụ khác (nếu có).
 • Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh khi Quý Khách sử dụng Sản Phẩm/Dịch Vụ từ các công cụ, giao diện khác không phải là Website được phép sử dụng trong khuôn khổ. Mặt khác, Sản Phẩm/Dịch Vụ có thể chứa các liên kết đến và từ dịch vụ của các mạng đối tác, công ty quảng cáo. Xin lưu ý rằng mỗi bên sẽ có chính sách bảo mật riêng của mình và việc lưu trữ, bảo mật, sử dụng những thông tin cung cấp cho các bên này nằm ngoài phạm vi quản lý của Chúng tôi. Do đó, Chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý nào đối với việc việc lưu trữ, bảo mật và sử dụng những thông tin này. Vui lòng kiểm tra chính sách về quyền riêng tư, chính sách bảo mật hoặc các chính sách tương tự của các đơn vị này trước khi gửi bất kỳ dữ liệu cá nhân nào cho họ.
 • Chúng tôi lưu trữ DLCN của Quý Khách để đảm bảo cho Quý Khách khả năng sử dụng liên tục các Sản Phẩm/Dịch Vụ và lưu trữ trong thời hạn cần thiết để thực hiện được các mục đích, hoặc theo quy định của pháp luật hoặc để thực hiện các công việc khác như được thông báo trước cho Quý Khách. Thời gian Công ty lưu giữ DLCN của Quý Khách tùy thuộc vào mục đích. Khi DLCN của Quý Khách không còn cần thiết cho việc cung cấp, sử dụng Sản Phẩm/Dịch Vụ hoặc mục đích hoặc Chúng tôi không còn mục đích kinh doanh hoặc căn cứ phù hợp theo quy định pháp luật để giữ lại DLCN của Quý Khách, Công ty sẽ Xử Lý DLCN của Quý Khách theo quy định pháp luật hiện hành về lưu trữ DLCN.
 • DLCN của Quý Khách có thể được chuyển ra ngoài lãnh thổ Việt Nam thông qua việc lưu trữ trên máy chủ mà Chúng tôi thuê tại trung tâm dữ liệu ở nước ngoài. Trong trường hợp này, Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng thông tin được chuyển phù hợp theo Chính sách này và phù hợp theo pháp luật có liên quan.
 • Thời gian chuyển DLCN ra nước ngoài bắt đầu kể từ khi Quý khách cung cấp thông tin trên Website đặt tại máy chủ được Chúng tôi thuê tại trung tâm dữ liệu ở nước ngoài và kết thúc khi Chúng tôi kết thúc thuê máy chủ tại trung tâm dữ liệu ở nước ngoài hoặc khi mục đích của việc thu thập DLCN đã được đáp ứng hoặc không còn cần thiết nữa.

Điều 8: Dịch vụ bên thứ ba

Chúng tôi không kiểm soát nội dung hoặc các liên kết xuất hiện trên các Website hoặc dịch vụ của bên thứ ba và Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các hoạt động được sử dụng bởi các Website hoặc dịch vụ của bên thứ ba được liên kết đến hoặc từ bất kỳ Website, ứng dụng hoặc thiết bị nào. Các Website và dịch vụ này có thể tuân theo các chính sách bảo mật và điều khoản sử dụng của riêng của bên thứ ba.

Điều 9: Chia sẻ DLCN

Chúng tôi có thể chia sẻ DLCN của Quý Khách cho mục đích theo Chính sách này, theo đó, DLCN được chia sẻ cho các đối tượng và trong các trường hợp sau:

 • Chia sẻ DLCN của Quý Khách cho nhà cung cấp, chuyên gia tư vấn, đối tác tiếp thị, công ty nghiên cứu và nhà cung cấp dịch vụ hoặc đối tác kinh doanh khác. Điều này bao gồm: bộ phận xử lý thanh toán và bộ phận hỗ trợ; nhà cung cấp dịch vụ máy chủ, dịch vụ công nghệ thông tin, nhà cung cấp lưu trữ đám mây; đối tác quảng cáo và nhà cung cấp nền tảng quảng cáo; nhà cung cấp phân tích dữ liệu; các đối tác nghiên cứu, bao gồm cả những người thực hiện khảo sát hoặc dự án nghiên cứu hợp tác với Chúng tôi hoặc thay mặt Công ty để liên quan đến các Sản Phẩm/Dịch Vụ của Chúng tôi.
 • Chia sẻ DLCN của Quý Khách cho các mục đích pháp lý, yêu cầu pháp lý, quy trình pháp lý, bảo vệ hoặc bảo mật theo quy định pháp luật có liên quan, theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Chia sẻ DLCN của Quý Khách trong trường hợp khẩn cấp. Điều này bao gồm bảo vệ sự an toàn của nhân viên và đại lý của chúng tôi hoặc bất kỳ các bên liên quan.

Điều 10: Thông tin liên hệ

Quý khách có thể liên hệ qua thông tin:

Meonauan.com

Số điện thoại: ;                                    Email: [email protected]

Địa chỉ: Khu Công nghiệp Biên Hòa I, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai,Việt Nam.